เดือนที่ไม่ถูกโฉลกของชาย-หญิง

เดือนเกิดชาย-หญิง อิทธิพลที่ได้รับ

เดือนหนึ่ง กับเดือนห้า ไม่ค่อยเป็นมิตรกันต้องอาศัยมีธรรมะ

เดือนสอง กับเดือนเจ็ด ไม่ค่อยเป็นมิตรกันต้องอาศัยมีธรรมะ

เดือนสาม กับเดือนแปด ไม่ค่อยเป็นมิตรกันต้องอาศัยมีธรรมะ

เดือนสี่ กับเดือนสิบสอง ไม่ค่อยเป็นมิตรกันต้องอาศัยมีธรรมะ

เดือนห้า กับเดือนเจ็ด ไม่ค่อยเป็นมิตรกันต้องอาศัยมีธรรมะ

เดือนเก้า กับเดือนสิบ ไม่ค่อยเป็นมิตรกันต้องอาศัยมีธรรมะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *